Privatumo politika

„Namų idėja" asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Privatumo politika:


Duomenų valdytojas ir svetainės www.namuideja.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Namų idėja, Įmonės kodas: 306445622, PVM mokėtojo kodas: LT100016359514, adresas: Prieplaukos g. 4-18, Kačerginė, LT-53445 Kauno r., elektroninio pašto adresas info@namuideja.lt


www.namuideja.lt yra įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą ir labai rimtai prisiima atsakomybę už klientų informacijos saugumą. Mes aiškiai išdėstysime, kokią informaciją renkame ir kaip su ja elgiamės.  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šioje Politikoje išdėstyta:

Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;

Iš kur duomenis gauname;

Kaip su tais duomenimis elgiamės;

Kaip saugome duomenis;

Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;

Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;

Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

1.2. Visi asmens duomenys renkami ir apdorojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).  1. Sąvokos

Duomenų valdytojas - svetainė www.namuideja.lt, Draudėjo kodas: 3351936, PVM mokėtojo kodas: LT100012021617, adresas Lietuvių g. 1, Kaunas, LT- 44169, elektroninio pašto adresas info@namuideja.lt


Duomenų tvarkytojas - paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis www.namuideja.lt, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo, įsigijęs ar užsisakęs prekių iš svetainės www.namuideja.lt

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies) - trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.


3. Kokius asmens duomenis renkame


3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą www.namuideja.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti svetainės www.namuideja.lt puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Norint pirkti svetainės www.namuideja.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

Vardas;
Pavardė;
El. pašto adresas;
Adresas

3.2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

www.namuideja.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą. Pirkimo proceso metu registruodamiesi svetainės www.namuideja.lt parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.


4. Kam naudojame Jūsų asmens duomenis

4.1. Jūsų duomenys gali būti naudojami šiais tikslais:
Jūsų norimiems įsigyti produktams ir paslaugoms teikti.
Su Jumis susisiekti, jei pasikeistų informaciją apie baldo pristatymo laiką ar kitą su Jūsų pateiktu užsakymu susijusią informaciją. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslais ir jų negalima atsisakyti.
4.2. Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie baldų pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat baldų užsakymo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę svetainės www.namuideja.lt elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.
4.3. Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.
4.4. Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.
4.5. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, lizingo sutartys ir kt.).
4.6. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.
4.7. Kiti asmens duomenų rinkimo tikslai:
Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti baldų pirkimo - pardavimo sutartį;
Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;
Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;
Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais.
Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, klientų apklausoms, aptarnavimui ir plėtrai, arba siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.


5. Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų duomenis

5.1. Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo.
5.2. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. www.namuideja.lt vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
5.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Kai asmens duomenys tvarkomi reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) metu, asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.
5.4. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.


6. Kam teikiame Jūsų duomenis

6.1. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis www.namuideja.lt, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti prekių užsakyme nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
6.2. Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

6.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.


7. Jūsų teisės

7.1. Jūs turite teisę:
žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
7.2. Klientas, norėdamas pateikti užklausą dėl apie jį sukauptus ir naudojamus asmens duomenis turi teisę gauti tik pateikęs užklausą raštu. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.


8. Slapukų naudojimas


8.1. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis svetainės www.namuideja.lt svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą
8.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org
8.3. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
8.4 Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.


9. Nuostatų keitimas

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę savarankiškai iš dalies arba visiškai pakeisti Nuostatus apie tai pranešdamas svetainės www.namuideja.lt interneto parduotuvėje. Nuostatų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto parduotuvėje svetainės www.namuideja.lt momento.
9.2. Jei po Nuostatų pakeitimų Pirkėjas toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Nuostatų redakcija.
9.3. Jeigu Pirkėjas gali raštu atsisakyti su nauja Nuostatų redakcija, pateikdamas raštišką prieštaravimą.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.
10.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@namuideja.lt Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
10.3. Jeigu Jums kelia susirūpinimą svetainės www.namuideja.lt veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@namuideja.lt arba telefonu +370 619 84908.

Susisiek su mumis!